ເປັນ func ທີ່ເອີ້ນໃຊ້ຕົວມັນເອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບາງຢ່າງ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດ ຈາກນັ້ນລວມຜົນຮັບເຂົ້າດ້ວຍກັນ. ຕົວຢ່າງ ການຂຽນໂປຣແກມຫາຄ່າ Factorial , Fibonacci number …

ສະບາຍນີ້ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະມາອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຂຽນໂປຣແກມແບບ Asynchronous ແລະ ການນຳໃຊ້ promise & async/await ໃນ ພາສາ Javascript ***ແບບສັ້ນໆ.

ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຂຽນຍັງເປັນມືໃໝ່. ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກຜິດພາດປະການໃດ ຂໍຜູ້ຮູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມແນ່ເດີ້!!!

ມາເລີ່ມກັນເລີຍ!!!!

ໂດຍປົກກະຕິ ການເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກມແມ່ນຈະອ່ານໂຄ້ດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມແມ່ນບໍ່? ແລ້ວຖ້າສົມມຸດເຮົາມີໂຄ້ດປະມານພັນແຖວ ແລ້ວເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມັນເຮັດວຽກທີ່ແຖວໜຶ່ງພັນ ເຮົາຈຳຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ໂປຣແກມຄ່ອຍໆອ່ານເທື່ອລະແຖວ ຈົນມາຮອດແຖວທີ່ໜຶ່ງພັນ? …

ການໂຈມຕີແບບ Sql Injection ໂດຍໃຊ້ Kali Linux

ການໂຈມຕີແບບ Sql Injection ແມ່ນການທີ່ແຮັກເກີໃຊ້ຊ່ອງໂຫວ່ຂອງໂປຣແກຣມ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຕີມຄຳສັ່ງ Sql ເຂົ້າໄປທາງສ່ວນຂອງອິນພຸດຂອງໂປຣແກຣມໄດ້ ຖ້າຫາກເວັບແອັບພລີເຄຊັນໃດທີ່ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແຮັກເກີໂຈມຕີແບບນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແຮັກເກີສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນສຳຄັນຕ່າງໆໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.

ໝາຍເຫດ:ນີ້ເປັນພຽງການຮຽນຮູ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທຳລາຍຫຼືລັກລອບເອົາຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ

ຖ້າຫາກມີການລ່ວງລຳ້ດ້ານໃດກໍຂໍອະໄພມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ການເຮັດ Sql injection ມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

  1. ຄວນຕິດຕັ້ງ Sqlmap ລົງ Kali Linux ກ່ອນ

Phonesavanh Atom ~~

practice, practice and practice...

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store